مطالب

Image

لوله کشی گاز

 1. لوله کشی روکار

لوله کشی های گاز باید حتی الامکان روی کار نصب شوند مگر در مواردی که نصب لوله کشی زیر کار اجتناب ناپذیر باشد .

اتصال لوله ای روکار تا قطر 2 اینچ را می توان با استفاده از وسایل اتصال دهنده پیچ یا جوشکاری برقی انجام داد. اتصال لوله کشی با لوله های با قطر بیش از 2 اینچ باید حتما با جوش برقی صورت گیرد .

از لوله های گالوانیزه فقط می توان برای لوله کشی روکار بااتصال دهندهی پیچ شده گالوانیزه استفاده کرد. این نوع لوله به هیچ وجه نباید درلوله کشیهایی که بوسیله ی جوشکاری به یکدیگر متصل می شوند بکاررود.

درسیستم لوله کشی گاز روکار نیازی به استفاده ازنوار پلاستیکی مخصوص برای عایق کردن نسیت،بلکه باید ردوی لوله را پس ازتمیز کردن ابتدا با یک دست رنگ ضد رنگ وسپس با رنگ روغنی پوشاند وباید توجه داشت که استفاده از رنگ های پلاستیکی ولعابی محلول در آب وامثال آنها برای رنگ زدن لوله ها مجاز نیست.

لوله کشی گاز درساختمانها باید درفواصل معین مطابق جدول 28-5 به نحو مناسبی بااستفاده از بست های فلزی مخصوص لوله ،محکم واستوار شود.

بستن یا جوش دادن یک لوله به لوله ی دیگر و لوله به اسکلت فلزی ساختمان وبه اجزای فلزی غیر ثابت بطور مستقیم مطلقا ممنوع است.

در مواردی که لوله ازداخل دریا پنجره عبور می کند باید پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از ساییدگی لوله بوسیله قاب درویا پنجره ویا شیشه آن به عمل آیند.

فاصله لوله ی روکار گاز تالوله های آب گرهم باید حداقل 5سانتی متر باشد.چنانچه حفظ این فاصله امکان پذیر نباشد باید روی باید روی لوله گاز عایق بندی حرارتی شود.

کانالهای عمودی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور می کند بایداز پایین به بالا به هوای آزاد راه داشته باشند تاامکان تجمع گاز درآنها
وجود نداشته باشد.لوله ی گاز را نباید ازداخل کانالهای مربوط به هواکش ،آسانسور،لوله بخاری وتهویه وامثال آنها عبور داد.

لوله گاز نباید باسیم وکابل برق داخلی وخارجی ساختمان تماس داشته باشد فاصله سیم روکار وکلید وپریز برق با لوله های گاز وشیر های مربوطه باید حداقل 5سانتی متر باشد.

شیرهای گاز حتی الامکان باید درارتفاع بالاتر از کلیدوپریز برق نصب شوند .از لوله کشی گاز به هیچ وجه نباید به منظور اتصال زمین سیم ها ووسایل برقی استفاده شود

در لوله کشی های افقی وعمودی روکار که درمعرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار می گیرند باید پیش بینی های کافی از قبیل زانویی ،تغییر مسیر لوله ،خم انبساط وامثال آن برای مقابله با انقباظ وانبساط لوله بعمل آیند.

دنده پیچ های لوله ولوازم لوله کشی باید طبق استاندارد ملی وسایر استانداردهای مورد قبول شرکت ملی گاز بوده وتعداد دنده ها مطابق جدول 29-5 باشد.

درصورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن به پشت ساختمان از روی پشت بام عبور می کند محل عبور لوله در پشت بام باید به نحوی باشد که اولا در معرض برخورد بااجسام خارجی ومسیر عبور ومرور نباشد وثانیا برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد برابر تابش آفتاب به نحو مناسبی پوشیده ومحافظت گردد وچنانچه احتمال تماس طولانی لوله با آب باران وبرف وجود دراد باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله به عمل آیند.

 1. لوله کشی زیر کار

اتصالات در سیستم لوله کشی زیر کار برای کلیه قطر های لوله باید حتما به وسیله جوشکاری برقی انجام گیرد . روش جوش کاری محل های اتصال باید در کل یه نقاط خط جوش محیط لوله یک نواخت بوده و عاری از نواقص ظاهری باشد .

لوله های گاز نباید با لوله های آب گرم و سرد و کابل برق در یک کانال قرار داده شوندو چنانچه قرار دادن آنها در یک کانال اجتناب ناپذیر باشد باید لوله های گاز به وسیله عایق حرارتی از قبیل پشم شیشه و امثال آن در مقابل انتقال حرارت و برخورد به کابل برق محافظت گردند . اگر لوله گاز در کانال مستقلی قرار داشته باشد ، باید این کانال به وسیله ماسه خشک پر شود و چنانچه با سایر لوله ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمی توان آن را با ماسه خشک پر کرد ، باید این کانال مجهز به هواکش های مناسب در نقاط مختلف باشد که در صورت نشست گازامکان تجمع گاز در کانال وجود نداشته باشد.

لوله های گاززیر کار که به وسیله مصالح ساختمانی روی آنها پوشانده می شود باید از لوله های آب گرم و سرد و کابل برق حداقل 10 سانتی متر فاصله داشته باشند . در تقاطق لوله های گاز با لوله های آب یا کابل برق در کف هایی که به علت ضخامت کم آنها ، حفظ فاصله مذکور امکان پذیر نیست باید فاصله بین لوله گاز و سایر لوله ها یا کابلها یا به وسیله مواد عایق کننده یا مصالح ساختمانی مناسب (شن ، آهک و شفته) پر کر..

نکات اجرایی لوله کشی گاز

 1. در نقشه لوله کشی گاز میبایست محل, قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد.
 2. کروکی, آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.
 3. جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد.
 4. با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.
 5. نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا, بدون قلم خوردگی, پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد.
 6. انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست.
 7. مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذ A3 باشد.

 

 علمک  

 1. انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.
 2. فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.
 3. در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد.
 4. محور رایزر و علمک هم راستا باشد.
 5. فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد.

     کنتور

 1. روی دیوار همسایه نباشد.
 2. اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است.
 3. برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد.
 4. جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیت G10 به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود.
 5. در ساختمانهایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد, محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.

    لوله

1- در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده میشود.

2- اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است.

3- در عبور لوله گاز از چارچوب دربها که با خرابی قاب صورت می گیرد, پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد.

4- حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد.

5- اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی

6- لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.

7- عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک, مسدود و درون غلاف جوش نباشد.

8- شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.

9- تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.

10- اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.

11- در صورتیکه اجرای قسمتی از مسیر لوله کشی به صورت توکار اجتناب ناپذیر باشد, میبایست بازرسی لوله کشی به صورت زیر صورت گیرد:

 1. پیش بازرسی
 2. پایان جوشکاری و نظارت مصالح
 3. نوار پیچی و تست

 

12- لوله, شیر آلات, اتصالات مجاز لوله کشی گاز مطابق استانداردهای ذکر شده در بند 4-4-17 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان می باشد.

13- برای کلیه ساختمانهای عمومی و خاص از لوله های بدون درز استفاده شود.

14- تایید لوله کشی گاز ساختمان پیش از انجام نازک کاری, نصب درب و پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر قابل قبول بوده و بازرسی ها و تأیید آن باید پس از انجام مراحل فوق و قابل سکونت شدن ساختمانها انجام گیرد.

15- اگر در زمان اجرای لوله کشی گاز استفاده از ملک همسایه اجتناب ناپذیر باشد بایستی از همسایه رضایت محضری اخذ شود.

 

شیر آلات             

1- فاصله رایزر شیر H تا رایزر دودکش مربوطه میبایست بین 60 تا 80 سانتیمتر باشد.

2- شیر انتهایی مصرف و دودکش مربوطه میبایست روی یک دیوار اجرا گردد.

3- کلیه شیرهای مصرف در زمان بازرسی با درپوش دنده ای هوابند و در حالت باز باشد.

4- نصب شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر خودکار قطع گاز, حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص مثل بیمارستانها, موزه ها, کتابخانه ها و ... اجباری می باشد.

5- کلیه شیرها بگونه ای نصب گردند که در جهت عقربه های ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ها باز گردند.

        دودکش 

1- اجرای دودکش میبایست به شکلی باشد که حداکثر تصویر افقی آن از یک و نیم متر تجاوز نکند.

2- کلیه دودکشها با کلاهک H اجرا شود.

3- ارتفاع دودکش از سقف حداقل یک متر باشد.

4- دودکش در محل تقاطع با لوله گاز بوسیله پشم شیشه عایق گردد.

5- در ساختمانهای بیش از یک طبقه, دودکش در طبقات بالا به صورت توکار و با مصالح ساختمانی محافظت گردد.

6- در ساختمانهایی با سقف شیروانی بایستی دودکش از فضای شیروانی عبور کرده و به فضای آزاد راه داشته باشد.

وسایل گاز سوز

1- اجرای چهار وسیله گاز سوز در هر واحد مسکونی به استثنای آپارتمان هایی که بالکن آنها کمتر از 6 متراست, الزامیست.

2- جهت اجرای لوله کشی گاز در هر واحد مسکونی وجود آشپزخانه با شرایط لازم (سینک ظرفشویی, لوله آب و فاضلاب) الزامیست.

3- فضای نصب مورد نیاز وسایل گازسوز متداول خانگی به شرح زیر میباشد:

4- آبگرمکن دیواری: در فضای درزبندی معمولی 141 مترمکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 50 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 676 سانتیمتر مربع تامین گردد.

5- آبگرمکن زمینی: در فضایی با درزبندی معمولی 85 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 30 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد.

6- اجاق گاز خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 40 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 140 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد.